Schepen

Toebereidselen tot de vischvangst

D1264-0000001
Add to cart

Bij het vallen van den avond

D1264-0000002
Add to cart

Tegenlicht

D1264-0000003
Add to cart

Den Ijzer bij lage tij

D1264-0000005
Add to cart

Mazing der netten

D1264-0000006
Add to cart

Maneschijn

D1264-0000007
Add to cart

In de Haven

D1264-0000010
Add to cart

Schuiten op rust

D1264-0000011
Add to cart

Gestrande schuit

D1264-0000012
Add to cart

Terug komst

D1264-0000013
Add to cart

Weerschijnen op de kaai

D1264-0000015
Add to cart

Heimwee

D1264-0000016
Add to cart

Adriatica Societe de Navigation

D1264-0000022
Add to cart

m.s Prins der Nederlanden

D1264-0000024
Add to cart

s.s Maud Cassel

D1264-0000025
Add to cart

m.s Schelde LLoyd

D1264-0000027
Add to cart

k.m. Talissen

D1264-0000033
Add to cart

m.s. Weltevreden

D1264-0000036
Add to cart

m.s. Banda

D1264-0000037
Add to cart

m.s. Aegir

D1264-0000038
Add to cart

Passagiersschip AZOLLA

D1264-0000039
Add to cart

Gezicht op de scheepswerf Metz te Urk

D1264-0000040
Add to cart

N.V Bureau Wijsmuller

D1264-0000041
Add to cart

De vloot der Noord en Zuid Holland Redding Mij,

D1264-0000042
Add to cart

Vissersboten in de Haven

D2164-0000043
Add to cart

Oostende vissersboot

D1264-0000046
Add to cart