Utrecht

1597 Netherlands Leeuwendaaler Utrecht 1e type

P8451
Add to cart

1759 Utrecht 1-4 Gulden Muntmeesterpenning

Zilver
P8452
Add to cart

1785 Netherlands Dubbele wapen stuiver Utrecht

P8446
Add to cart

1786 Netherlands Dubbele wapen stuiver Utrecht

P8447
Add to cart

1789 Netherlands Dubbele wapen stuiver Utrecht

P8448
Add to cart

1791 Netherlands Dubbele wapen stuiver Utrecht

P8449
Add to cart
1791

1791 Netherlands Utrecht 1 Gulden Silver

P8936
Add to cart
1792

1792 Netherlands Utrecht 3 Gulden Silver

P8934
Add to cart

1803 Netherlands Zilveren Dukaat Utrecht

P8450
Add to cart
P8687

1979 Netherlands Unie van Utrecht 1 Unie Daalder

P8687
Add to cart